Algemene verkoopvoorwaarden

DEEL 1: ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN DE VESTIGING


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De reservering wordt overeengekomen met de verhuurder Bel'Espérance SA

 • Woonplaats (van de verhuurder): Rue Bonne-Espérance, 36 te 4500 Hoei
 • Telefoon: +32 475 41 70 81
 • E-mailadres: henridavidts@gmail.com
 • Bankrekening (van de verhuurder): IBAN BE25 0004 4346 3182
 • Btw-nummer (indien van toepassing): BE0446081323


Het contract is een toeristisch huurcontract. De huurperiode vormt een essentiële voorwaarde zonder welke het contract niet zou zijn gesloten. De huurder kan zijn woonplaats niet vestigen in het gehuurde gebouw.


Het etablissement omvat 3 accommodaties voor een respectieve capaciteit van 7 personen.


De huurder dient de in de huur aangekondigde maximale capaciteit te respecteren. Elke overtreding van deze clausule kan de onmiddellijke beëindiging van dit contract tot gevolg hebben, ten nadele van de huurder, waarbij het huurbedrag definitief door de verhuurder is verworven.


De huurder dient zich op de aangegeven dag en op de aangegeven tijden aan te melden. Bij te late of uitgestelde aankomst dient de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.


ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

Het gehele verblijf wordt bij aankomst betaald. In geval van niet-betaling behoudt de verhuurder zich het recht voor om de creditcard die als garantie is opgegeven bij de reservering te debiteren of om het contract te annuleren in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden die bij de reservering zijn aanvaard.


SECTIE 3: SOLIDARITEIT

Bij meerdere huurders is degene die de reservering heeft gemaakt verantwoordelijk voor de schulden en vorderingen van alle huurders.


ARTIKEL 4: LAATSTE BETALING

Als de verhuurder de betalingen niet binnen de toegestane termijn ontvangt, kan hij binnen 2 dagen na de voorziene betalingsdatum per aangetekende brief of e-mail afzien van de huur.

Deze clausule is niet van toepassing op late reserveringen.


Elk door de huurder verschuldigd bedrag dat 2 dagen na de vervaldag nog niet is betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten gunste van de verhuurder een intrest opleveren tegen de wettelijke rentevoet per maand vanaf de vervaldag, de intrest van elke maand begon te betalen voor de hele maand.


ARTIKEL 5: ANNULERINGEN – VOORTIJDIG VERTREK – NO SHOW


 1. Annulering door de huurder

Elke annulering moet per aangetekende brief of per e-mail aan de verhuurder worden meegedeeld.

De annuleringsvoorwaarden bepaald in de gedematerialiseerde bestelbon (voucher) zijn van toepassing.


In geval van overmacht (of daad van de prins) voor de ene of de andere partij:

 1. De datum van uitvoering van het contract wordt uitgesteld tot een latere datum die tussen de partijen wordt overeengekomen (voucher voor een bedrag dat gelijk is aan dat van de reservering, af te trekken van een toekomstig verblijf).

Indien er binnen een periode van 18 maanden geen overeenstemming kan worden bereikt, worden de betaalde bedragen volledig aan de huurder terugbetaald.


 1. Het contract wordt in onderling overleg tussen beide partijen opgezegd en alle reeds door de verhuurder ontvangen bedragen worden aan de huurder terugbetaald.


 1. Annulering door de verhuurder

Elke annulering moet per aangetekende brief of per e-mail aan de huurder worden meegedeeld.

De annuleringsvoorwaarden bepaald in de gedematerialiseerde bestelbon (voucher) zijn van toepassing.


In geval van overmacht (of daad van de prins) voor de ene of de andere partij:

 1. De datum van uitvoering van het contract wordt uitgesteld tot een latere datum die tussen de partijen wordt overeengekomen (voucher voor een bedrag dat gelijk is aan dat van de reservering, af te trekken van een toekomstig verblijf).

Indien er binnen een periode van 18 maanden geen overeenstemming kan worden bereikt, worden de betaalde bedragen volledig aan de huurder terugbetaald.


 1. Het contract wordt in onderling overleg tussen beide partijen opgezegd en alle reeds door de verhuurder ontvangen bedragen worden aan de huurder terugbetaald.


 1. Vroeg vertrek

Het voortijdige vertrek van de huurder brengt geen enkele terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van de prijs van het verblijf met zich mee.


 1. Niet verschijnen van de huurder (no-show)

Indien de huurder niet verschijnt binnen 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum:

 • de reservering wordt ongeldig;
 • de betalingen blijven bij de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de huurder te vorderen;
 • de verhuurder kan over zijn eigendom beschikken.


ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEDEN – VERZEKERING


 1. Brand verzekering

De huurder dient verzekerd te zijn door een Brandverzekering (resort) voor de schade die hij zou kunnen toebrengen aan het gebouw en het gehuurde meubilair.


De huurder verklaart, na controle, voor dergelijke risico's gedekt te zijn door zijn persoonlijke brandverzekering (vakantieverzekering).


Bij een inbreuk verbindt de huurder zich ertoe een contract te ondertekenen dat dit risico dekt.


 1. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin (privéleven)

De huurder verklaart dat hij gedekt is door een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Familie (privéleven).


Bij een inbreuk verbindt de huurder zich ertoe een contract te ondertekenen dat dit risico dekt.


ARTIKEL 7: HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij niet-naleving van deze regel heeft de verhuurder het recht om de huurder de toegang tot zijn etablissement te weigeren. De weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de verhuurder, zodat bij vertrek van de huurder geen restitutie kan worden overwogen.


ARTIKEL 8: GEBRUIK EN BEZETTING RUIMTE

De huurder verbindt zich ertoe zich te gedragen met respect voor de bewoners en het milieu in het algemeen (fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.). Hij gebruikt het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming en als een voorzichtig en verantwoordelijk persoon.


De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is aansprakelijk voor verlies of schade aan de verhuurder.


ARTIKEL 9: KLACHTEN

Elke klacht moet binnen de 8 dagen na het einde van het verblijf per aangetekende brief of per e-mail aan de verhuurder worden gericht. Bewijsstukken moeten worden bijgevoegd.


Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de accommodatie zich bevindt bevoegd.


ARTIKEL 10: CONTROLE VAN REIZIGERS

De verhuurder is gerechtigd om de controle en registratie van de identiteit van alle bewoners van de accommodatie uit te voeren in overeenstemming met de wet van 2007. De huurder dient een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) te tonen.


ARTIKEL 11: AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, wordt de huurder geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en alle clausules te hebben aanvaard uiterlijk bij het online boeken, bij het betalen van de aanbetaling en/of het saldo van het verblijf, of bij het in bezit nemen van het etablissement.DEEL 2e: ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP VIA DE ORC


ARTIKEL 1: VOORWERP

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gemaakt met behulp van de Regionale Marketing Tool (ORC).

De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant zijn akkoord met hen heeft aangegeven. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.


ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden te goeder trouw en op basis van beschikbare gegevens ontwikkeld. Kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering is voltooid. De klant machtigt ons om evidente materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.


ARTIKEL 3: PRIJS

De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de reservering voor de dienst wordt gemaakt.


De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.


ARTIKEL 4: RESERVERING

De klant kiest de diensten die worden aangeboden op de regionale marketingtool. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.


ARTIKEL 5: RESERVERINGSPROCES

Reserveringen door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om voorafgaand aan elke reservering alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure tot validatie de volgende stappen: invoer van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.


ARTIKEL 6: BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERING

De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging. waar de klant zijn klachten kan indienen.


ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek Economisch Recht, indien het contract voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering, de klant niet het recht heeft zich terug te trekken in geval van een reservering:

- accommodatie anders dan voor bewoning (bijvoorbeeld vakantieverblijf),

- vervoer,

- autoverhuur,

- catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.


ARTIKEL 8: RESPECT VOOR PRIVACY

Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (""AVG"").


De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder met name Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsdienstaanbieders, dienstverleners gevestigd in derde landen. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.


Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen, per e-mail of per post.


Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservatie, enz.).


Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals een recht van verzet tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, evenals het onderwerp van uw correspondentie.


Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.